Oferta dla MSP

Dolny Śląsk – Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa oraz Pożyczka na przywrócenie płynności

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


POBIERZ DOKUMENTY

 

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. dolnośląskiego.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

Mikropożyczka: do 100 tys. zł,  do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie dla mikro i małych przedsiębiorców

Pożyczka Rozwojowa: od 100 tys. zł do 500 tys. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19: do 250.000 zł, w tym, finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce/koszty bieżące/wynagrodzenia pracowników z US i ZUS) do 100% kwoty Pożyczki Płynnościowej.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
 3. koszty bieżące wynikające z konieczności przywrócenia firmie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej w wyniku epidemii Covid-19

 

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 2. rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 3. inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,

Dodatkowo:

finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 40% kwoty Mikropożyczki i 30% Pożyczki Rozwojowej, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
0,23% w skali roku (z pomocą de minimis) dla mikroprzedsiębiorstw
1,23% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla pozostałych przedsiębiorstw,

– w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone,

prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki;

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną jednostkę pożyczkową, w tym jedną Mikropożyczkę, Pożyczkę Rozwojową lub Pożyczkę Obrotową
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 3. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,
 4. w przypadku wniosków o pożyczkę na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 należy sporządzić prognozę finansową na co najmniej 3 lata,
 5. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę ma inwestycje w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile prowadzą ciągłą działalności operacyjną co najmniej 18 miesięcy oraz posiadają nadwyżkę finansową umożliwiającą obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 25 mln. zł

Tytuł Projektu: Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim

Wartość Projektu 756 131 490,41 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 642,71 mln zł
 • budżet państwa:  60,89 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.
W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020, poprzez udostępnienie dolnośląskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia lub reporęczenia.


W ramach Osi Priorytetowej 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje (działanie 1.5) wspierane będą inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP.
Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Kontakt z TISE:

  • Biuro w Smolcu

  • RDEST ul. Rdestowa 9, lok. 1,

   55-080 Smolec

  • 786 840 500
  • Biuro w Świdnicy

  • ATUT Europejskie Centrum Doradztwa dla Biznesu ul. Westerplatte 72, 58-100 Świdnica

  • 786 840 500
  • Biuro we Wrocławiu

  • ul. Grabarska 1,

   50-079 Wrocław.

  • 786 840 500