Oferta dla MSP

Aktywna Wielkopolska – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” realizowanego dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020


POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe I Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. wielkopolskiego.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 1. Mikro-pożyczka: kwota do 100 tys. zł, dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw
 2. Pożyczka Rozwojowa: kwota od 100 tys. zł do 500 tys. zł, dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 3. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje przedsiębiorstw mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 2. wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
 3. zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 4. finansowaniem rozszerzenia działalności,
 5. finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

    Dodatkowo:

Możliwość finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Mikropożyczki lub Pożyczki Rozwojowej, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 1. Mikropożyczka: do 60 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy,
 2. Pożyczka Rozwojowa: do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 1,87% w skali roku dla:
  – przedsiębiorstw będących w fazie Start up (firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące w dniu zawarcia umowy pożyczki) – niezależnie od lokalizacji,
  – Mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 9 osób wraz z właścicielem) – niezależnie od lokalizacji,
  – inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji (wykaz zał. 1) – niezależnie od lokalizacji,
  – inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych (wykaz zał. 2) – decyduje miejsce przedsięwzięcia,
  → 2,87% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw;
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie Mikropożyczki oraz dwie Pożyczki Rozwojowe,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz: „Przeznaczenie finansowania”) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.
 4. Pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.