Oferta dla Finansowanie projektów innowacyjnych

Pożyczka Inwestycyjna Mazowsze Jeremie 2do 800 tys. PLN, do 8 lat, oprocentowanie od 0,91%


Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • – budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,- realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),- wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • – stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,- rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,- optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem),

3. wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP

4. możliwość finansowaniem zakupu surowców i towarów pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

KWOTY POŻYCZEK

 1. Od 500 tys. zł do 800 tys. zł
 2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 8 lat (96 miesięcy)

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

do 12 miesięcy

(w przypadku inwestycji z zastosowaniem technologii TIK okres karencji na spłatę kapitału do 24 miesięcy)

KOSZTY POŻYCZKI

 

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
→ 1,21% w skali roku, zgodnie z zasadami pomocy de minimis,
→ od 2,21% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

→ 0,91% w skali roku dla inwestora spełniającego co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzi działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński) oraz miast Płock, Radom, Siedlce),
 • działa w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Mazowsza

(bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia) http://www.lgdpm.pl/do_pobrania/nabory1408/009_-_RIS_s_76_-_80.pdf

 • działa w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych, o ile wpisują się w co najmniej 3 obszary z niżej wymienionych:
  – zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody;

– zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków;

– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;

– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu;

– zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu;

  • zastosuje technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK).

PROWIZJA

0 % prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU
 • finansowanie zakupu gruntów w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki – finansowanie zakupu zabudowanych nieruchomości komercyjnych na zasadach ustalonych z Funduszem,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą,
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych do prowadzenia działalności w kwocie do 100.000 zł

 

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU
 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej.
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

WARUNKI DODATKOWE
  1. termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki,
  2. jeżeli wypłata pożyczki następuje w transzach, wypłata kolejnych transz może następować po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz,
  3. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od daty jej całkowitej wypłaty. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
  4. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatności w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł, zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców.

   

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Celem Działania będzie wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, w tym w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.